Loading...

เกี่ยวกับบริษัท

หน้าแรก › เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติของบริษัท

บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด

เรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ทางด้านการผลิตเชือก ตาข่าย อวน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นเวลามากกว่า 4 ทศวรรษ ในธุรกิจประมง ทั้งประมงชายฝั่ง และประมงน้ำลึก อีกทั้งเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบคุณภาพจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าที่มีจัดจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาคุณภาพและสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น

Title of Image

วิสัยทัศน์

เราพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ในการผลิตผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งทุกขั้นตอนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า อวนทุกผืน มีความใสเงา และแข็งแรง ตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการอย่างแน่นอน

พันธกิจ

ทบทวนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานโดยอิงหลักมาตรฐานสากล จัดฝึกอบรม ผู้บริหาร พนักงาน ทุกสายงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องคุณภาพสินค้า และบริการแก่ลูกค้า

 

 

นโยบายบริษัท

แบ่งออกเป็น 4 ด้านสำคัญ
 

นโยบายคุณภาพ

“เรามุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมชั้นสูงและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สร้างความตระหนัก รวมถึงจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของเรา ในด้านความสำคัญของนโยบายคุณภาพ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงสายการดำเนินงาน ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และการดำเนินงานทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”

 

นโยบายความปลอดภัย

ให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้รับจ้างของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและสังคม ด้วยระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการตรวจหาอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วดำเนินมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงให้น้อยที่สุด รวมถึงทำการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในลักษณะเชิงปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอส่งเสริม การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้

 

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

เราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัว ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำทักษะของบุคลากรทั้งในด้านการงานและการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

Title 1
ข้อมูลบริษัท

THAVEEKIJ INDUSTRY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 41/2 ซอย อนุมานราชธน ถนน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 19010 96 9

โทร : +66-26343618-19 แฟกซ์ +66-2634 3620